انواع میلگرد

انواع میلگرد

1. ميلگردها به سبب دارا بودن مقاومت كششی از پر كاربردترين مقاطع فولادی در ساختمان ها می باشند.

انواع ميلگرد

از لحاظ روش توليد:

• گرم نورد شده
• سرد اصلاح شده

از نظر مقاومت كششی:

• S  220                AI
• S  300               AII
• S  400              AIII
• S  500              AIV

از لحاظ شكل ظاهری:

• ساده
• آجدار

از نظر جوش پذيری:

• جوش پذير
• جوش پذير مشروط
• جوش ناپذير

1-1- انواع فولاد

انواع فولاد مصرفي در بتن مسلح از نظر روش توليد، جوش‌پذيری، شكل‌پذيری، شكل رويه و قطر اسمی به شرح زير می باشند.

1-1-1- روش توليد

الف: فولاد نورد شده در حالت گرم (گرم نورد شده).
ب: فولاد اصلاح شده در حالت سرد به وسيله عمليات مكانيكی از قبيل پيچاندن، كشيدن، نورد كردن يا گذراندن از حديده (سرد اصلاح شده).
پ: فولاد ويژه كه با گرمايش و آبدادگی سخت شده است (گرم عمل آمده).

1-1-2- جوش‌پذيری

فولاد از نظر جوش‌پذيری به سه رده زير طبقه‌بندی می شود.
الف: فولاد جوش‌پذير كه با تجهيزات و روش های متداول قابل جوشكاری است.
ب: فولاد جوش‌پذير مشروط كه در شرايطی معين با تجهيزات و روش های معين قابل جوشكاری است.
پ: فولاد جوش‌پذير كه با وسايل متعارف قابل جوشكاری نيست.

1-1-3- شكل‌پذيری

فولاد از نظر شكل‌پذيری به سه رده زير طبقه‌بندی می شود.
الف: فولاد نرم كه منحنی تنش - تغيير شكل نسبی آن دارای پله تسليم مشهود است.
ب: فولاد نيم‌سخت كه منحنی تنش - تغيير شكل نسبي آن دارای پله تسليم بسيار محدود است.
پ: فولاد سخت كه منحنی تنش - تغيير شكل نسبی آن فاقد پله تسليم است.

1-1-4- شكل رويه

الف: ميلگرد آجدار
ب: ميلگرد ساده

1-1-5- قطر اسمی

الف: آرماتور به صورت كلاف، شاخه و شبكه‌های جوش شده يا بافته شده در كارخانه براي مصرف عرضه می شود و تفكيك آرماتورها بر اساس قطر اسمی آنهاست.
ب: قطر اسمی ميلگرد ساده قطري است كه در برگ شناسایی ذكر می شود و معادل قطر دايره هم مساحت با مقطع عرضی نظری ميلگرد و بر حسب ميليمتر است.
پ: قطر اسمی، سطح رويه اسمی، و سطح مقطع اسمی ميلگردهای آجدار به ترتيب برابر است با قطر، سطح رويه و سطح مقطع ميلگردهای ساده صاف هم وزن آنها.
ت: در محاسبات وزن، سطح رويه و سطح مقطع ميلگرد، قطر اسمي آن و جرم واحد حجم معادل 7850 كيلوگرم در متر مكعب ملاک قرار می گيرد.
ث: قطرهای اسمی ميلگردها از 5 تا 50 ميليمتر با گام های مختلف و قطرهای اسمي سيم های شبكه‌های جوش شده از 4 تا 12 ميليمتر با گام 0/5 ميليمتر می باشند.
ج: معمولاً قطرهای اسمی مورد مصرف در بتن آرمه و بر حسب ميليمتر به شرح زير می باشند.
50 و 40 و 32 و 25 و 20 و 16 و 12 و 10 و 8 و 6 و 5

1-2- مشخصات مكانيكی

1-2-1- مقاومت مشخصه و تنش تسليم فولاد

مقاومت مشخصه فولاد بر اساس مقدار تنش تسليم آن تعيين مي‌شود و معادل مقداري است كه حداكثر 5 درصد مقادير اندازه‌گيری شده براي حد تسليم ممكن است كمتر از آن باشد. در مواردي كه تنش تسليم به وضوح مشخص نباشد مدار آن معادل تنش نظير 0/2 درصد تغيير شكل نسبي ماندگار انتخاب می شود.
كه در آن:
مقاومت كششي ميلگرد، بر حسب مگاپاسكال (نيوتن بر ميليمتر مربع)
تنش تسليم ميلگرد، بر حسب مگاپاسكال (نيوتن بر ميليمتر مربع)
حد الاستيسيته حاصل از آزمايش كششی ميلگرد، بر حسب مگاپاسكال (نيوتن بر ميليمتر مربع)

1-2-2- شكل پذيری

شكل پذيری ميلگردها بر اساس آزمايش تاشدگي با زاويه 180 درجه،‌ با آزمايش خم كردن و باز كردن خم با استفاده از فلكه استاندارد تعيين می شود. شكل پذيری ميلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود كه ازدياد طول نسبی گسيختگی در آزمايش كششی از 8 درصد روی ده برابر قطر و 12 درصد روی پنج برابر قطر ميلگرد كمتر نباشد.

1-2-3- طبقه‌بندی ميلگرد

ميلگردهای فولادی بر اساس مقاومت تسليم مشخصه طبقه‌بندی می شوند. طبقه‌بندی ميلگردهای مصرفی در بتن آرمه بر حسب نوع فولاد به شرح زير است:

1-2-3- طبقه‌بندی ميلگرد

ميلگردهای فولادی بر اساس مقاومت تسليم مشخصه طبقه‌بندی می شوند. طبقه‌بندي ميلگردهای مصرفی در بتن آرمه بر حسب نوع فولاد به شرح زير است:

S220 S300 S350 S400 S500

اعداد بعد از S بيانگر حداقل مقاومت مشخصه ميلگرد بر حسب نيوتن بر ميليمتر مربع می باشد.

1-3- نمونه‌ برداری

مقاومت و ساير مشخصه‌های ميلگردها بر اساس نتايج آزمايش نمونه های بريده شده از آنها تعيين مي‌شوند. در هر نمونه‌برداری بايد يك قطعه به طول يک متر بريده شود و نمونه‌‌های آزمايشی از اين قطعه جدا شوند.
تعداد و تواتر نمونه‌‌ها بايد طوري باشد كه ارزيابي كيفيت كل ميلگردهاي مصرفی امكان پذير گردد. برای اين منظور بايد از هر پنجاه تن و كسر آن، از هر قطر و هر نوع فولاد حداقل پنج نمونه برداشته شود. در صورت موافقت دستگاه نظارت از هر دسته پنج تني ميلگردهای مشابه، می توان يك نمونه انتخاب كرد. تصوير زير درصد تركيبات شيمیایی را نمايش می دهد.

 درصد ترکیبات شیمیایی

آزمايشات ميلگرد

• آزمايش كشش
• آزمايش تا شدگی با زاويه 180 درجه
• آزمايش خم و باز كردن ميلگرد
• آزمايش كشش پس از خم و بازكردن ميلگرد
• آزمايش پيوستگی ميلگرد با بتن
• آزمايش وصله های جوش شده ميلگرد
• آزمايش خستگی ميلگرد
• آزمايش كشش برای انواع ميلگردها الزامی بوده و آزمايش خم و باز كردن برای ميلگردهای سرد اصلاح شده بايد انجام پذيرد. (اسلايدهای شماره 93، 94، 95، 96)
• از هر 50 تن ميلگرد تحويلی به كارگاه حداقل پنج رشته ميلگرد از هر اندازه قطر جدا و مورد آزمايش قرار می گيرد.