گزارش نتایج آزمون میلگرد 16

استاندارد مرجع: 3132
نام نمونه: میل گرد 16

ردیف ویژگی شرح آزمون حد استاندارد نتیجه آزمون نوع نقص
1 اندازه ها

طبقه بندی و علایم مشخصه - میل گرد آج دار دوکی جناغی آج 400 TC -
وزن محاسباتی یک متر طول 1/57 3/05 -
2 ترکیب شیمیایی درصد وزنی - C Si Mn P S -
0/3
7
0/60 1/60 0/04
5
0/04
5
0/36 0/26 0/75 0/04
5
0/04
2
3 خواص مکانیکی حداقل تنش تسلیم {نیوتن بر میلیمتر مربع} 400 464 -
حداقل مقاومت کششی {نیوتن بر میلیمتر مربع} 600 631 -
حداقل درصد ازدیاد طول % 12 21 -
نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم 1/25 در حد استاندارد می باشد -
آزمون خمش - در حد استاندارد می باشد -
4 کیفیت ظاهری   - در حد استاندارد می باشد -

مدیر کیفیت

نمودار کششنمودار کشش

توجه: استناد به کپی گزارش و نمودارهای تست فاقد اعتبار است.