گزارش نتایج آزمون میلگرد 25

استاندارد مرجع: 3132
نام نمونه: میل گرد 25

ردیف ویژگی شرح آزمون حد استاندارد نتیجه آزمون نوع نقص
1 اندازه ها

طبقه بندی و علایم مشخصه - میل گرد آج دار دوکی جناغی آج 400 TC -
وزن محاسباتی یک متر طول 3/85 3/78 -
2 ترکیب شیمیایی درصد وزنی - C Si Mn P S -
0/3
7
0/60 1/60 0/04
5
0/04
5
0/28 0/31 0/5
8
0/01
8
0/03
2
3 خواص مکانیکی حداقل تنش تسلیم {نیوتن بر میلیمتر مربع} 400 533 -
حداقل مقاومت کششی {نیوتن بر میلیمتر مربع} 600 617 -
حداقل درصد ازدیاد طول % 12 21 -
نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم 1/25 در حد استاندارد می باشد -
آزمون خمش - در حد استاندارد می باشد -
4 کیفیت ظاهری - - در حد استاندارد می باشد -

مدیر کیفیت

نمودار کششنمودار کشش

توجه: استناد به کپی گزارش و نمودارهای تست فاقد اعتبار است.